Správa osobních údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(„podmínky“)
POUŽITÉ POJMY:
Správce dat: Bouda Malá Úpa, Horní Malá Úpa 136, 542 27 (dále „Hotel“)
Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné

nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci
obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných
informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
2. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky
jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího
odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST
1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů.
2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb a provozem půjčovny sportovního vybavení, je Hotel
povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
a. Recepční hotelu
b. Manažer hotelu
c. Účetní
3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají
výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje
hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
a. Hotelový systém Previo
b. Účetní firma Paragraf
c. Marketingová společnost PPC
4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě
mezi hotelem a daným zpracovatelem.

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
1. Zodpovědnou osobou za osobní údaje hostů hotelu je Martin Uher (info@boudamalaupa.cz).

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH
1. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno,
příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel
pobytu, telefonní číslo a e-mail. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR
(326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel
povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
2. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou
uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které
jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů
Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel
musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak,
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré
povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
2. Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem
stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním
údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze
oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
c) Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů
obsahujících osobní údaje;
d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány,
pozměněny nebo smazány.
3. Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání
zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze
za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám
(a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po
skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

KAMEROVÝ SYSTÉM
1. Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel
prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům,
vyjma postoupení policii ČR v případě, že na nich byl zaznamenán trestní čin.

Datum poslední aktualizace: 25.5.2018