Provozní řád


Vstupem do zařízení WELLNESS BOUDA MALÁ ÚPA potvrzujete, že jste se seznámili s návštěvním řádem a budete dodržovat jeho ustanovení

Návštěvní řád wellness části ubytovacího zařízení BOUDA MALÁ ÚPA,

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Vstup do zařízení wellness BOUDA MALÁ ÚPA

Vstup do prostorů zařízení wellness , tj. sauny, bazénu, whirlpoolu, Kneippova chodníku a přilehlých prostor je pouze na vlastní nebezpečí.

Vstupem se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu, je povinen dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů zaměstnanců zařízení wellness, či jiných pověřených zaměstnanců .

Dětem mladším 15 let je vstup povolen pouze za doprovodu osoby starší 18 let, ta je po celou dobu pobytu za dítě zodpovědná.

Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.135/2004 sb. Nemají děti do 1 roku věku přístup do bazénu, děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

Při vstupu do zařízení wellness je ve vlastním zájmu povinen návštěvník nahlásit plavčíkovi nebo jiné pověřené osobě zdravotní omezení či nemoc, které by mohly ohrozit jeho bezpečnost a také ostatních návštěvníků.

Při návštěvě skupiny dětí a mládeže za tuto plně zodpovídá určený vedoucí starší 18 let, který je povinen se nahlásit v recepci

Dětem každého věku je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách.

Wellness může být v určitých hodinách vyhrazen společenským a sportovním organizacím, příp. dalším subjektům.

Vyloučení z návštěvy

Do zařízení wellness části Bouda Malá Úpa nemají přístup osoby, u nichž hrozí nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby.

Dále do zařízení wellness nemají přístup nemocné osoby, jejichž pobyt ve wellness je nevhodný nebo nežádoucí, zvláště osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými sdělnými chorobami a chorobami vzbuzujícími odpor a osoby špinavé a zahmyzené (§ 14 směrnice HE 48/78 pro zřizování a provoz bazénů s recyklací vody MZ ČR – hlavního hygienika ČR).

Provozovatel je oprávněn odepřít přístup do zařízení wellness rovněž osobám pod zjevným vlivem alkoholu, omamných, psychotropních nebo návykových látek či osobám, o nichž je důvod se domnívat, že jejich návštěva by mohla narušit veřejný pořádek, bezpečnost, ohrozit zdraví vlastní či třetích osob, majetek, čistotu areálu nebo vzbuzovat veřejné pohoršení.

Provozovatel je oprávněn odepřít vstup osobám, u nichž je dáno důvodné podezření, že mají u sebe věci, kterými by mohly ohrozit zdraví a život svůj a třetích osob, majetek popřípadě bezpečnost osob např. zbraně, alkohol, drogy, ostré předměty, nebezpečné látky, jedy apod.

Z prostoru zařízení wellness může být vykázán návštěvník, který hrubě poruší ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků penzionu ohrozí tak majetek, zdraví, veřejný pořádek či jiný obdobný veřejný zájem (ochrana mravnosti). Provozovatel je oprávněn rovněž vykázat návštěvníka, který se použitím alkoholického nápoje nebo jiné látky, uvedl do stavu vzbuzujícího veřejné pohoršení nebo stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek.

Provozovatel je oprávněn vykázat ze zařízení wellness i osobu, u níž dodatečně zjistí skutečnosti pro odepření vstupu podle tohoto článku.

V krajním případě, podle povahy přestupku, může zaměstnanec zařízení Bouda Malá Úpa požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.

Před vstupem do bazénové části jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují bez plavek mýdlem a čistou vodou. Osoby s dlouhými vlasy jsou povinny si je stáhnout pevnou sponkou (gumičkou) nebo použít koupací čepici.

Návštěvníci, kteří jsou neplavci, nebo kteří plavou nedokonale tuto skutečnost ohlásí na recepci a jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce.

Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců zařízení wellness Bouda Malá Úpa, kteří jsou osobně odpovědní za jeho provoz, bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto řádu.

Provozovatel je oprávněn areál uzavřít a udělit všem návštěvníkům pokyn k jeho neprodlenému vyklizení v případě vážného ohrožení zdraví, veřejného pořádku, bezpečnosti a majetku. Tuto výzvu je každý návštěvník povinen uposlechnout.

Každý návštěvník musí mít čisté plavky.

Svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti.

Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou, jež bude vyčíslena zaměstnanci bazénu).

Při úrazu, či jiné mimořádné události uvědomí každý návštěvník ihned pracovníka zařízení wellness.

Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Mimo tuto dobu není dovoleno v prostoru zařízení wellness prodlévat.

S případnými stížnostmi, připomínkami či náměty na zlepšení provozu se návštěvník může kdykoliv obrátit na zaměstnance zařízení wellness .

Zakázané činnosti

Přísně je zakázáno močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoli způsobem znečišťovat vodu.

V celém objektu je zakázáno kouření.

V prostorách bazénové-koupací části je zakázáno čištění nebo praní prádla.

Vstupovat do prostor, jež nejsou určena pro veřejnost.

Svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek.

Do objektu je zakázáno vodit s sebou psy nebo jiná zvířata.

Mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby je povoleno používat pouze ve sprchách a na WC.

Do bazénu je zakázáno s sebou brát a odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

Je zakázáno vcházet do částí prostor a místností určených výhradně pro druhé pohlaví.

V prostorách zařízení wellness je zakázáno jíst potraviny, pít alkoholické nápoje a jiné nápoje.

Bazénová část zařízení wellness Bouda Malá Úpa je monitorována.

Upozornění:

V případě zařízení wellness Bouda Malá Úpa se jedná o provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí jako utonutí, uklouznutí na mokrém povrchu… . Proto prosíme všechny návštěvníky, aby v zájmu své vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny a běžné zásady slušného chování.

Děkujeme