HOTEL BOUDA MALÁ ÚPA

RODO

Spółka Bouda Malá Úpa s.r.o., nr identyfikacyjny: 01835076, z siedzibą pod adresem Americká 2736, Kročehlavy, 272 01 Kladno, jako administrator danych osobowych, informuje użytkowników naszej strony internetowej o gromadzeniu danych osobowych i polityce prywatności opisanej poniżej.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem strony internetowej, może zostać poproszony o podanie pewnych informacji o sobie lub swojej firmie. Dane te mogą być w szczególności:

 1. imię i nazwisko,
  b. firma biznesowa,
  c. adres lub siedziba spółki,
  d. numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej,
  e. numer telefonu lub
  f. adres e-mail.
Pliki cookie i zasady korzystania z przeglądarki

Zgodnie z prawem, niniejsza witryna internetowa umieszcza na urządzeniu użytkownika pliki, powszechnie znane jako pliki cookie.

Pliki cookie to małe pliki danych składające się z liter i cyfr, które pomagają odwiedzanej witrynie zapamiętać działania i ustawienia dokonane w witrynie, dzięki czemu nie trzeba wielokrotnie wprowadzać tych informacji.

Pliki cookie nie stanowią zagrożenia, ale są ważne dla ochrony prywatności. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji odwiedzających witrynę ani do nadużywania danych logowania. Używamy plików cookie na przykład w celu utrzymania przełączania widoków z urządzeń mobilnych na wersję witryny na komputery PC, gdzie bardziej szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z administratorem witryny poniżej. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, chyba że przeglądarka jest ustawiona inaczej. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie. Użytkownik może ograniczyć lub całkowicie zablokować korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Rodzaje używanych plików cookie:
 1. Niezbędne pliki cookie – pliki cookie niezbędne do działania strony internetowej i usług internetowych. Do korzystania z tych plików cookie nie jest wymagana zgoda.
 2. Analityczne i marketingowe pliki cookie – pliki cookie należące do tej kategorii są wykorzystywane głównie do anonimowego śledzenia ruchu i aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej. Do korzystania z tego rodzaju plików cookie wymagana jest zgoda.

Nie śledzimy użytkownika na naszej stronie internetowej, więc tylko dane osobowe, które użytkownik wyraźnie nam przekaże, zostaną nam udostępnione.

Cel przetwarzania danych

Przekazane nam przez użytkownika dane wykorzystujemy w celu skontaktowania się z użytkownikiem i dostarczenia mu żądanych informacji. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z prawem i przejrzysty, przy czym wymagane są wyłącznie adekwatne, stosowne i niezbędne dane w odniesieniu do celu przetwarzania.

Ponadto możemy wykorzystywać imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika w celu przesyłania mu informacji handlowych, tj. informowanie użytkownika o wydarzeniach, publikacjach lub świadczonych przez nas usługach, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące. Podanie danych osobowych w celu wykonania umowy oraz podanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika lub żądane przez niego informacje jest naszym wymogiem umownym, a niepodanie takich danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie odmówić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych, co nie będzie miało wpływu na inne nasze relacje z użytkownikiem. Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail z odpowiednim żądaniem na adres e-mail podany w kontaktach na stronie internetowej lub na adres, z którego użytkownik otrzymał od nas komunikację handlową.

Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika

Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika. W powyższych celach możemy przekazywać dane osobowe użytkownika naszym podwykonawcom w celu ich przetwarzania na nasze zlecenie.

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie zapytania użytkownika:
 1. partnerom biznesowym w sektorze usług finansowych
 2. partnerom biznesowym w dziedzinie usług ubezpieczeniowych
 3. organom publicznym w przypadku wniosku o pomoc w postępowaniu prawnym lub sądowym.
Okres przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziemy świadczyć Ci nasze usługi lub realizować wzajemną umowę lub przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów, takich jak ustawa o rachunkowości, ustawa o archiwach i ewidencji lub ustawa o podatku od towarów i usług.

Ochrona powierzonych danych
 • transmisja danych pomiędzy stroną internetową a użytkownikiem odbywa się wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia zabezpieczonego protokołem HTTPS (certyfikat SSL), w którym dane wychodzące są przesyłane w postaci zaszyfrowanej, a tym samym chronione przed podsłuchem przez osoby trzecie
 • kody źródłowe strony internetowej są umieszczane w bezpiecznych repozytoriach serwerów wykorzystujących nowoczesne zabezpieczenia
 • wszystkie przechowywane i przetwarzane dane są chronione nowoczesnymi technologiami, które odpowiadają poziomowi rozwoju technicznego
Prawa użytkownika wynikające z przetwarzania danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych:
(a) prawo dostępu do danych osobowych
(b) prawo do sprostowania danych
(c) prawo do usunięcia danych („prawo do zostania zapomnianym”)
(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
(f) prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Prawa użytkownika zostały wyjaśnione poniżej, aby lepiej zrozumieć ich treść.

Użytkownik może skorzystać ze wszystkich swoich praw, kontaktując się z nami pod adresem e-mail podanym na stronie Petr.Kozel@vchd.cz.

Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych(www.uoou.cz).

Prawo dostępu oznacza, że użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od nas potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to w jakim celu, w jakim zakresie, komu są ujawniane, jak długo będziemy je przetwarzać, że użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, skąd uzyskaliśmy dane osobowe oraz czy na podstawie przetwarzania jego danych osobowych dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Użytkownik ma również prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, których pierwsze udostępnienie jest bezpłatne, a za dalsze udostępnienie Pośrednik może zażądać uzasadnionej opłaty z tytułu kosztów administracyjnych.

Prawo do usunięcia danych oznacza, że musimy usunąć dane osobowe użytkownika, jeśli

 • nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza, że do czasu rozwiązania wszelkich spornych kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika, musimy ograniczyć przetwarzanie jego danych osobowych, tak abyśmy mogli je jedynie przechowywać i, w stosownych przypadkach, wykorzystywać wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu oznacza, że użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, które przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego lub na podstawie uzasadnionego interesu. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Inne ustalenia
 • Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w Republice Czeskiej lub w państwach członkowskich UE. Nie przekazujemy danych osobowych do krajów trzecich poza UE.
 • Strona internetowa naszej firmy może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są już objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie danych
 • Spółka oświadcza, że nie przetwarza wrażliwych danych osobowych (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie narodowe, rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, przekonania religijne i światopoglądowe, wyroki skazujące, dane dotyczące zdrowia i życia seksualnego osoby, której dane dotyczą, dane biometryczne i genetyczne).

W przypadku potrzeby wyjaśnienia jakiejkolwiek części tekstu, udzielenia porady lub dalszego omówienia przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem e-mail podanym w danych kontaktowych Petr.Kozel@vchd.cz.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1.6.2022 r.

Nasi partnerzy
bp logo
ski upa
upa ski
pivovar
nevecom

RODO